Webshop

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Overeenkomst tussen de klant en Scania

1.1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door de klant ("u") bij Scania België N.V. (“Scania” of ”wij”) op http://shop.scania.be (de ”website”) geplaatste bestellingen.

1.2. Door gebruik te maken van deze Website en/of een bestelling te plaatsen, verklaart u gebonden te zijn aan onderstaande voorwaarden. (Hierna te noemen; overeenkomst)

1.3. Zorg ervoor dat u de bepalingen van de overeenkomst leest en begrijpt voordat u een bestelling plaatst.

1.4. Vink aan het einde van de bestelprocedure het hokje "ik heb de overeenkomst gelezen en ga daarmee akkoord" aan. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u geen artikelen via de website bestellen.

1.5. Wij behouden ons het recht voor deze overeenkomst en eventuele andere bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen zonder voorafgaand bericht aan u te wijzigen. De voor uw bestelling geldende versie van de overeenkomst is de versie die op de website staat op het moment dat u uw bestelling plaatst.

1.6. Deze voorwaarden zijn alleen beschikbaar in het Nederlands.


2. Prijzen, leveringskosten en beschikbaarheid

2.1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, maar exclusief leveringskosten.

2.2. Voor iedere bestelling rekenen wij € 8,00 leveringskosten, ongeacht de omvang of het gewicht van uw bestelling. Gratis levering voor bestellingen boven € 70,00 (goederen waarde).

2.3. De prijzen en beschikbaarheid van artikelen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij doen er alles aan om u te voorzien van de meest recente informatie over prijzen en beschikbaarheid van artikelen. Het kan echter voorkomen dat bij sommige artikelen een verkeerde prijs staat vermeld, of dat een artikel uitverkocht is op het moment dat u een bestelling plaatst.

2.4. In het geval een artikel onjuist geprijsd is, dan hebben wij het recht geplaatste bestellingen voor het onjuist geprijsde artikel te weigeren of te annuleren, ook als de bestelling al is bevestigd en het bedrag van uw rekening is afgeschreven of ten laste van uw creditcard is gebracht. Als de juiste prijs van een artikel lager is dan de door ons vermelde prijs, dan rekenen wij de lagere prijs en verzenden wij het artikel naar u. Als de juiste prijs van een artikel hoger is dan de door ons vermelde prijs, dan annuleren wij uw bestelling en brengen wij u van de fout en de annulering op de hoogte.

2.5. Als een door u besteld artikel niet meer geleverd kan worden, dan stellen wij u daarvan op de hoogte, en annuleren wij de bestelling van dat artikel.

2.6. Als een door u besteld artikel niet op voorraad is en wij het niet binnen 30 dagen na de besteldatum kunnen verzenden, dan berichten wij u over de vertraging en mag u de bestelling annuleren. U kunt desgewenst het aankoopbedrag direct terugbetaald krijgen. Daarvoor moet u de in dat bericht aangegeven aanwijzingen volgen. Als u de bestelling niet annuleert en het artikel langer dan 60 dagen na de besteldatum niet voorradig is, dan annuleren wij na afloop van de periode van 60 dagen de bestelling van dat artikel en ontvangt u het aankoopbedrag terug.


3. Bestelling/sluiting van overeenkomst

3.1. U kunt onze artikelen uitsluitend via de website bestellen.

3.2. Alleen personen boven de achttien jaar met een woonplaats binnen Nederland kunnen bestellingen plaatsen.

3.3. Als u eenmaal een bestelling heeft geplaatst en uw e-mailadres aan Scania heeft opgegeven, ontvangt u een bevestiging per e-mail. Als wij uw bestelling niet kunnen uitvoeren, ongeacht de reden daarvoor, dan laten wij u dat zo snel mogelijk weten. Als de betaling voor een bestelling is verwerkt en wij het geld daarvoor al hebben ontvangen, dan wordt dit teruggestort op uw bankrekening of gecrediteerd op de creditcard waarmee u de betaling heeft verricht.


4. Levering

4.1. Scania betracht de uiterste zorgvuldigheid bij het aanvaarden en verwerken van bestellingen en streeft ernaar uw bestelling aan het door U opgegeven woonadres in België te leveren.

4.2. Scania streeft ernaar bestellingen zo snel mogelijk te verzenden; Wij volgen daarbij de volgorde waarin bestellingen geplaatst zijn. Wij streven ernaar bestellingen binnen 3-7 werkdagen na bevestiging te leveren.

4.3. Zodra u uw bestelling heeft geplaatst, wordt u op de hoogte gesteld van de verwachte leveringsdatum.

4.4. Aan u geleverde artikelen blijven eigendom van Scania totdat deze volledig zijn betaald. Na levering aan u of een door u aangewezen derde bent u er wel verantwoordelijk voor dat de artikelen in redelijke staat blijven.


5. Ontbindingsrecht

5.1 U mag uw bestelling zonder opgave van reden binnen 14 dagen ongedaan maken (met ingang van de dag na levering van uw bestelling), waarna u het gehele aankoopbedrag terug ontvangt onder aftrek van leveringskosten.

5.2. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn ontbindingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een schriftelijke kennisgeving hiertoe per e-mail te sturen naar [customerservice.webshop@scania.com]. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen inclusief de retourbon retour te sturen. U zult enkel aansprakelijk worden gesteld voor waardeverlies van de artikelen die het gevolg is van het gebruik van artikelen dat verder gaat dan noodzakelijk is voor het vaststellen van de aard, kenmerken en de werking van de artikelen. Dat betekent in het bijzonder dat artikelen onbeschadigd, schoon, niet gewassen, niet veranderd of niet gedragen (met uitzondering van het passen van artikelen) zijn en dat de oorspronkelijke verpakking, de labels en kaartjes nog in tact zijn. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om afbreuk te doen aan uw wettelijke rechten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vrachtkosten en goederen welke worden teruggestuurd naar de afzender.

5.3 Wij zullen het bedrag binnen 14 dagen vanaf de datum waarop u ons de kennisgeving ter ontbinding van de overeenkomst heeft gestuurd op uw bankrekening terug storten of op de bij de aankoop gebruikte creditcard of bankpas crediteren. Wij hebben het recht om te wachten met de terugbetaling totdat wij alle artikelen terug hebben ontvangen of, indien dit eerder is, u een bewijs heeft overgelegd van het terugsturen van de artikelen.


6. Retouren

6.1. In aanvulling op het ontbindingsrecht in paragraaf 5 aanvaarden wij artikelen retour in overeenstemming met de volgende bepalingen op voorwaarde dat alle artikelen in dezelfde staat als bij aflevering worden geretourneerd. Dat betekent in het bijzonder dat artikelen onbeschadigd, schoon, niet gewassen, niet veranderd of niet gedragen (met uitzondering van het passen van artikelen) zijn en dat de oorspronkelijke verpakking, de labels en kaartjes nog in tact zijn.

Gebrekkige artikelen, artikelen met transportschade en verkeerde artikelen: Indien u een klacht heeft over duidelijke materiaal- of fabrieksfouten in artikelen, inclusief schade ontstaan tijdens vervoer of indien Scania verkeerde artikelen aan u heeft gestuurd, dan krijgt u het volledige aankoopbedrag terug, inclusief de leveringskosten en de door u gemaakte kosten voor het retourneren van (gebrekkige) artikelen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u de artikelen binnen 28 dagen na de datum waarop wij het aan de vervoerder hebben overgedragen, aan ons retourneren, en moet u de hierna vermelde retourprocedure volgen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vrachtkosten en goederen die worden teruggestuurd naar de afzender.

Overige retouren: Voor artikelen die niet worden geretourneerd omdat ze gebrekkig, tijdens het vervoer beschadigd, of verkeerd zijn, ontvangt u wel het aankoopbedrag terug, maar niet de leveringskosten. Bovendien bent u verantwoordelijk voor de kosten van terugzending en dat de artikelen in dezelfde staat als bij aflevering worden geretourneerd. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u het artikel binnen 28 dagen na de datum waarop wij het aan de vervoerder hebben overgedragen, aan ons retourneren, en moet u de hierna vermelde retourprocedure volgen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vrachtkosten en goederen welke worden teruggestuurd naar de afzender.

6.2. Om gebruik te maken van onze retourgarantie, stuurt u ons een bericht per e-mail [customerservice.webshop@scania.com] en retourneer het artikel in dezelfde staat als bij aflevering en dit alles binnen de periode van 28 dagen. De Klantenservice van de Scania Webshop informeert u graag over de retourprocedure en stuurt u per e-mail een etiket met het retouradres.

6.3. Binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen ontvangt u het aankoopbedrag onder aftrek van de leveringskosten en de hiervoor omschreven kosten van terugzending terug. We zullen het bedrag terugstorten op uw bankrekening of op de bij de aankoop gebruikte creditcard of bankpas crediteren.


7. Betaalmethodes

7.1. U moet vóór levering de bestelde artikelen betalen. U kunt uw betaalgegevens opgeven bij uw bestelling door gebruik te maken van een geldige bankpas of creditcard (VISA of MASTERCARD). Het verschuldigde bedrag wordt direct ten laste van uw bankrekening of creditcard gebracht na afronding van uw aankoop.

7.2. Scania heeft het recht te controleren of uw bankpas of creditcard geldig is, dat uw kredietlimiet met de bestelling niet wordt overschreden en dat de adresgegevens van de koper juist zijn. Op grond van de uitkomst van deze controle mag Scania bestellingen weigeren.


8. Aansprakelijkheid

8.1. Niets uit deze overeenkomst zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten ten aanzien van zaken waarvoor het strafbaar zou zijn als Scania zijn aansprakelijkheid zou beperken of uitsluiten.

8.2. Wij aanvaarden aansprakelijkheid voor het overlijden van of lichamelijk letsel aan een persoon als gevolg van nalatigheid door ons of onze medewerkers. Wij beogen niet om haar aansprakelijkheid voor een opzettelijke verkeerde voorstelling van zaken door ons of onze medewerkers uit te sluiten. Indien wij deze overeenkomst schenden, zijn wij enkel aansprakelijk voor verliezen die een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg is van een dergelijke schending.

8.3. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor indirecte verliezen of schade die een bijkomend effect zijn van het primaire verlies of schade, zoals verlies van winst of verlies van kansen, of de niet-nakoming van het leveren van goederen of niet-nakoming van onze overige verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, indien een dergelijke niet-nakoming is toe te schrijven aan een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, met inbegrip van doch niet beperkt tot brand, overstroming, storm, oproer, burgerlijke onlusten, oorlog, kernongevallen en terroristische activiteiten.

8.4 Onze maximale aansprakelijkheid jegens u in verband met verlies of schade die voortvloeit uit uw bestelling op onze website beperkt zich uitsluitend tot het aankoopbedrag van uw bestelling.


9. Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op de persoonsgegevens die door ons zijn verzameld in het kader van het bestellen van een artikel door u op de website.

Met het verstrekken van uw persoonsgegevens geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid te verzamelen, gebruiken of delen.

We hebben uw persoonsgegevens nodig om uw bestellingen te verwerken, contact met u op te nemen in geval van problemen met de levering van uw artikelen, uw vragen te beantwoorden, u te informeren over nieuwe of gewijzigde artikelen, kredietcontroles uit te voeren, financiële transacties te controleren en te verrichten in het kader van betalingen die u online doet, uw persoonsgegevens te analyseren om u te voorzien van relevante marketingaanbiedingen en -informatie en om te valideren dat u de wettelijk vereiste leeftijd heeft voor het plaatsen van een bestelling van artikelen op deze website.

We kunnen u eveneens informatie sturen over ons bedrijf, de website, onze artikelen en verkoopacties en u onze nieuwsbrief sturen. Indien u deze informatie of een gedeelte ervan niet wenst te ontvangen, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen door een e-mail te sturen naar [customerservice.webshop@scania.com].

We zullen uw persoonsgegevens net zolang bewaren als nodig is om aan onze verplichtingen te voldoen of net zolang als wettelijk vereist is. Daarna zullen uw persoonsgegevens worden verwijderd. We kunnen uw gegevens niet verwijderen indien er een wettelijk vereiste is om deze te bewaren of indien er andere rechtsgronden bestaan om de gegevens te bewaren.

U heeft het recht om informatie op te vragen over de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken. Indien uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, kunt u verzoeken om de betreffende informatie te laten corrigeren of verwijderen. U heeft jaarlijks het recht om schriftelijke documentatie op te vragen van de persoonsgegevens die we van u in onze bestanden hebben staan. Voor het opvragen van dit document dient u een e-mail te sturen naar customerservice.webshop@scania.com . U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden door ons intrekken middels het sturen van een e-mail naar [customerservice.webshop@scania.com].

We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere bedrijven die deel uitmaken van onze groep. We kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die ons helpen uw gegevens aan te wenden voor het gebruik zoals uiteengezet in dit privacybeleid. We kunnen derden bijvoorbeeld vragen ons te helpen met het leveren van artikelen aan u, het innen van betalingen, het analyseren van gegevens en met het bieden van marketingondersteuning aan ons.

Behoudens voor wat in dit privacybeleid en in de privacyverklaring en disclaimer op www.scania.be is opgenomen, zullen we uw persoonsgegevens niet verkopen of delen met derden zonder dat we hiervoor uw voorafgaande toestemming hebben, tenzij dit nodig is voor de doelen zoals uiteengezet in dit privacybeleid of tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn.


10. Kleuren

Wij kunnen niet garanderen dat de afgebeelde kleuren precies gelijk zijn aan de kleuren van de daadwerkelijke artikelen. De afgebeelde kleuren kunnen anders zijn door de instellingen.


11. Garantie

Scania houdt zich aan alle wettelijke regels omtrent garantie. Indien u een klacht heeft over materiaal- of fabrieksfouten van de door ons geleverde artikelen, inclusief schade ontstaan tijdens vervoer, verwijzen we naar bovenstaande paragraaf 6.1 over gebrekkige artikelen, artikelen met transportschade en verkeerde artikelen.


12. Beperking tot persoonlijk en niet-commercieel gebruik door enkel eindgebruikers

Tenzij anders aangegeven, zijn de artikelen alleen bestemd voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. U mag artikelen die u via deze website heeft verkregen niet voor commerciële doeleinden distribueren of doorverkopen. U dient een eindgebruiker te zijn om in aanmerking te komen voor het doen van een aankoop van producten via deze website. Wederverkopers komen niet in aanmerking voor het doen van een aankoop via deze website.


13. Cessie

Scania behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen op grond van deze overeenkomst te allen tijde aan anderen te cederen, zonder kennisgeving aan u.


14. Scheidbaarheid en afstand

14.1. Indien een of meer van deze voorwaarden of een of meer bepalingen in deze overeenkomst in enigerlei mate ongeldig, onwettig of niet rechtens afdwingbaar verklaard worden door een bevoegde autoriteit, dan vervalt die bepaling of voorwaarde zoverre, en blijven de overige bepalingen en voorwaarden geldig voor zover wettelijk toegestaan.

14.2. Als wij op een bepaald moment geen strikte nakoming van uw verplichtingen op grond van deze overeenkomst of deze voorwaarden van u verlangen, of als wij op een bepaald moment nalaten een recht of rechtsmiddel op grond van deze overeenkomst uit te oefenen, dan doen wij daarmee geen afstand van bedoelde rechten en rechtsmiddelen en wordt u daardoor niet ontslagen van nakoming van uw verplichtingen.

14.3. Afstand door ons van een tekortkoming in de nakoming uwerzijds vormt geen afstand van verdere tekortkomingen in de nakoming uwerzijds.

14.4. Afstand door ons van een of meer van deze voorwaarden geldt pas nadat dit uitdrukkelijk is verklaard en schriftelijk aan u is medegedeeld in overeenstemming met het bepaalde in artikel 15 hierna.


15. Elektronische communicatie

Wanneer u onze website bezoekt of ons een e-mail stuurt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in elektronische berichten van ons te ontvangen. Wij communiceren met u via e-mail of door het plaatsen van berichten op deze website. U aanvaardt dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere berichten die wij elektronisch aan u doen toekomen voldoen aan het wettelijke schriftelijkheids vereiste.


16. Eigendom van rechten

Alle rechten, waaronder auteursrechten, op het netwerk van websites dat door Scania of aan haar gelieerde ondernemingen of dochtermaatschappijen wordt geëxploiteerd (gezamenlijk: de “Scania websites") berusten bij Scania en de aan haar gelieerde ondernemingen en dochtermaatschappijen. Zonder toestemming van Scania is ieder gebruik van de Scania websites, inclusief deze website, waaronder het kopiëren of opslaan (van delen) ervan of (delen) van de inhoud ervan verboden, tenzij het voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik is.


17. Bedrijfsinformatie

Deze Website wordt geëxploiteerd door Scania België N.V./S.A.. ingeschreven in Brussel, statutair gevestigd te Brussel, A. van Osslaan 1-bus 28, 1120 Neder-Over-Heembeek, inschrijvingsnummer bij de RPR te Brussel onder nummer BE0402607507, BTW nummer BE0402607507, www.scania.be

Contactgegevens
E-mail: customerservice.webshop@scania.com


18. Toepasselijk recht en geschillen

18.1. Door deze website te bezoeken gaat U ermee akkoord dat de Belgische wet, zonder te letten op de beginselen van het internationaal privaatrecht, van toepassing is op deze website en overeenkomst, en op eventueel tussen U en Scania ontstane geschillen.

18.2. Geschillen met betrekking tot uw bezoek aan deze website of door Scania via deze website verkochte of gedistribueerde artikelen worden definitief beslecht door middel van arbitrage in overeenstemming met de Belgische arbitragewet.
Bedoelde procedures worden gehouden voor de daarvoor bevoegde rechtbank in Antwerpen met de Nederlands taal als voertaal.